ඔබගේ ගිණුම කල්ඉකුත්වී ඇත.

මෙම ගිනුම කල්ඉකුත් වීම හෝ තාක්ෂණික ගැටළුවක් නිසා තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
කරුණාකර බගේ ගිණුම සක්‍රිය කර ගන්න. වැඩි විස්තර සදහා 0702042691 | SMS - 0773324698 හෝ admin@kdktec.net ඔස්සේ අප අමතන්න.